ANALIZY PRAWNE PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT ORDO IURIS

 

Z uwagi na liczne pytania i prośby kierowane od początku pandemii do Instytutu przygotowaliśmy poniższe analizy.

Analiza dotycząca legalności odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom nieposiadającym unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID

Stan prawny z dnia 15 marca 2022 r.

Analiza dotycząca możliwości odmowy przez policjanta wykonania polecenia służbowego policjanta dotyczącego podjęcia interwencji i sposobu ukarania osoby niestosującej się do nakazu zakrywania ust i nosa

Stan prawny z dnia 1 marca 2022 r.

Analiza w sprawie uprawnień i obowiązków pracodawców w związku z wprowadzeniem obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 w sektorze służby zdrowia

Stan prawny z dnia 1 marca 2022 r.

Uchwała Polskiego Związku Gimnastycznego w sprawie zaświadczeń covidowych, wydana z przekroczeniem uprawnień

Z dnia 02.02.2022 r.

Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846)

Opinia dotycząca projektu ustawy (druk 1981) o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19

Z dnia 02.02.2022 r.

Analiza dotycząca wybranych zagadnień z zakresu odbywania kwarantanny

Stan prawny z dnia 3 listopada 2021 r.

Analiza dotycząca wybranych zagadnień z zakresu obostrzeń w szkołach oraz dochodzenia epidemiologicznego

Stan prawny z dnia 19 listopada 2021 r.

Analiza dotycząca sposobu doręczania decyzji o objęciu kwarantanną

Rozwiązania prawne przyjęte w odpowiedzi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 w wybranych krajach świata i ich skutki epidemiologiczne

Stan prawny na 24.03.2020 r.

Analiza rozwiązań przyjętych w walce z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 w wybranych krajach azjatyckich

Stan prawny na 04.2020 r.

Analiza dotycząca legalności odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom nieposiadającym unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID

Stan prawny z dnia 15 marca 2022 r.

Do Instytutu Ordo Iuris kierowane są zapytania dotyczące sytuacji, w których lekarz odmawia udzielenia danego świadczenia zdrowotnego, z uwagi na to, że pacjent jest niezaszczepiony, nie posiada unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, bądź nie ma zakrytego maseczką nosa i ust.

 Celem analizy jest próba rozstrzygnięcia powyższego zagadnienia, w oparciu o literaturę, obowiązujące regulacje prawne, uzupełnione o orzecznictwo sądów powszechnych, administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Analiza dotycząca możliwości odmowy przez policjanta wykonania polecenia służbowego policjanta dotyczącego podjęcia interwencji i sposobu ukarania osoby niestosującej się do nakazu zakrywania ust i nosa

Stan prawny z dnia 1 marca 2022 r.

Do Instytutu Ordo Iuris napływały pytania funkcjonariuszy Policji, którzy nie zgadzali się z poleceniem przełożonych, by za brak maseczki nakładać określone kary.

Policjant w swych działaniach musi stosować się do obowiązującego prawa, a wybór kary i jej wysokości tam, gdzie prawo na to pozwala, pozostaje w gestii funkcjonariusza podejmującego czynności. Przełożony nie powinien wydawać poleceń zmierzających do zobowiązania funkcjonariuszy do karania wykroczeń w określony przez niego sposób.

Zawinione przekroczenie uprawnień lub niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych, może skutkować pociągnięciem funkcjonariusza do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Eksperci Instytutu przygotowali analizę, która odpowiada na wątpliwości stróżów prawa.

Analiza w sprawie uprawnień i obowiązków pracodawców w związku z wprowadzeniem obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 w sektorze służby zdrowia

Stan prawny z dnia 1 marca 2022 r.

Obowiązek szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 może rodzić niepokój wśród kierowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą w związku z weryfikacją wypełnienia tego obowiązku przez pracowników. Obawy te mogą dotyczyć ewentualnych konsekwencji braku działań podjętych przez pracodawcę w celu weryfikacji i egzekwowania wypełnienia obowiązku szczepień.

Wydaje się, że wątpliwości związane z możliwym wyciągnięciem konsekwencji przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy, czy samych pacjentów są pozbawione podstaw prawnych. Zasadne, z kolei, mogą być możliwe argumenty podnoszone przez pracowników, wobec których pracodawca zastosuje instrumenty wskazane przez Ministerstwo Zdrowia w komunikacie medialnym z 21 lutego 2022 roku.

Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

Uchwała Polskiego Związku Gimnastycznego w sprawie zaświadczeń covidowycj, wydana z przekroczeniem uprawnień

Z dnia 02.02.2022 r.

Do Instytutu Ordo Iuris zgłosiła się osoba zaniepokojona działaniami podejmowanymi przez Polski Związek Gimnastyczny. Zarząd Związku podjął uchwałę, na mocy której zobowiązał m.in. zawodników, trenerów oraz sędziów do posiadania unijnego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19. W przypadku sportowców, którzy nie ukończyli 12. roku życia, warunkiem uczestnictwa w zawodach, ma być okazanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Prawnicy Instytutu alarmują o braku podstaw prawnych do podjęcia takiej uchwały.

Opinia dotycząca projektu ustawy (druk 1981) o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19

Z dnia 02.02.2022 r.

Projekt budził nieskończenie wiele zastrzeżeń natury konstytucyjnej, ale obrażał też po prostu zdrowy rozsądek. Według projektodawców, nieprzetestowany na COVID-19 pracownik może automatycznie odpowiadać odszkodowawczo wobec pracownika, który zachorował na koronawirusa. To nie tylko domniemanie winy, ale także powrót do porzuconej setki lat temu formalnej teorii dowodowej. Co więcej, odszkodowanie w tym przedziwnym formacie miałby „zasądzać” wojewoda, czyli… członek rządu! Za jednym zamachem łamiemy prawo do sądu, do sprawiedliwego procesu, naruszamy cywilistyczną zasadę ciężaru dowodu, a do tego tworzymy grupę „nieprzetestowanych” którym arbitralnie przypisujemy osobistą odpowiedzialność za cierpienia chorych, łamiąc zasadę równości wobec prawa. To koszmar, nie wspominając już o atmosferze donosicielstwa w miejscu pracy, którą ten projekt ma wytworzyć. I to w imię czego? Dla zmuszenia ludzi do szczepienia i testowania się na obecność wirusa, który zapewne pozostanie z nami na całe lata. Zasądzane zadośćuczynienia uderzą w kapitał zaufania społecznego, wprowadzą konflikty i napięcia. A na koniec zostaną uchylone przez sądy.

Analiza dotycząca wybranych zagadnień z zakresu odbywania kwarantanny

Stan prawny z dnia 3 listopada 2021 r.

Dokument został przygotowany z uwagi na liczne pytania i prośby kierowane do Instytutu Ordo Iuris przez osoby podlegające kwarantannie i wyrażające daleko idące wątpliwości co do stanu prawnego związanego z sytuacją, w której się znalazły.

Analiza obejmuje poniższe zagadnienia:

  • Przepisy regulujące odbycie kwarantanny przez osobę niezaszczepioną przeciwko COVID-19
  • Styczność z osobą zakażoną, okres trwania kwarantanny oraz dochodzenie epidemiologiczne
  • Podstawa prawna udzielania Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub państwowemu inspektorowi sanitarnemu informacji m.in. o osobach, które mogły mieć styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie, chorymi lub podejrzanymi o chorobę zakaźną oraz specyfika danych przekazywanych wyżej wymienionym instytucjom
  • Wynagrodzenie lub inne świadczenia przysługujące podczas odbywania kwarantanny
  • Odwiedzanie osób przebywających na kwarantannie przez osoby trzecie, spoza gospodarstwa domowego osoby objętej kwarantanną
  • Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia obowiązku kwarantanny
  • Wątpliwości w zakresie konstytucyjności przepisów

Analiza dotycząca wybranych zagadnień z zakresu obostrzeń w szkołach oraz dochodzenia epidemiologicznego

Stan prawny z dnia 19 listopada 2021 r.

Przedmiotem niniejszej analizy są wybrane regulacje prawne odnoszące się do uprawnień dyrektora szkoły w zakresie kształtowania prawa wewnętrznego na podstawie wytycznych ministerialnych oraz Głównej Inspekcji Sanitarnej, jak również praw ucznia w dobie pandemii oraz danych ucznia przekazywanych w toku prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego.

Analiza dotycząca sposobu doręczania decyzji o objęciu kwarantanną

Przedmiotem analizy są aspekty prawne związane z przekazaniem oraz doręczeniem decyzji o skierowaniu na kwarantannę. Przedstawione zostały m.in. takie zagadnienia jak cechy, które posiada decyzja o skierowaniu na kwarantannę oraz kto i na jakich zasadach, może ją doręczyć odbiorcy.

Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846)

 

Projekt został złożony 14 grudnia 2021 roku, wnioskodawcami była grupa posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W ocenie projektodawców proponowana ustawa miała umożliwić pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w miejscu pracy. Projekt zasadniczo składał się z trzech filarów.

Rozwiązania prawne przyjęte w odpowiedzi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 w wybranych krajach świata i ich skutki epidemiologiczne

Stan prawny na 24.03.2020 r.

Nowy koronawirus, oznaczony jako SARS-CoV-2 (pierwotnie jako oznaczany jako 2019-nCoV1, początkowo znany jako „koronawirus z Wuhan”), powodujący chorobę, której nadano miano COVID-19, od czasu pojawienia się pod koniec 2019 roku w Chinach rozprzestrzenił się już do niemal wszystkich krajów świata, powodując pandemię.

W  grudniu zeszłego roku chińskie, a  następnie światowe media zaczęła obiegać informacja o grupie ludzi, u których szybko rozwinęło się zapalenie płuc w wyniku nieustalonego mechanizmu. Przypadki te dotyczyły osób pracujących na rynku, na którym sprzedawano również żywe zwierzęta, w Wuhan, jedenastomilionowej stolicy prowincji Hubei, w centralnych Chinach.

Analiza rozwiązań przyjętych w walce z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 w wybranych krajach azjatyckich

Stan prawny na 04.2020 r.

Opracowanie stanowi kontynuację opublikowanej 24 marca analizy pn. „Rozwiązania prawne przyjęte w  odpowiedzi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 w  wybranych krajach świata ich skutki epidemiologiczne”.

Doniesienia medialne i naukowe dotyczące skuteczności rozwiązań wprowadzonych w celu walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w niektórych krajach azjatyckich, zwłaszcza związane z  wykorzystaniem nowoczesnych technologii i  algorytmów opartych o sztuczną inteligencję, wskazywały na potrzebę pogłębionej analizy rozwiązań wprowadzonych w krajach Dalekiego Wschodu.

poproś o pomoc prawną