PORADNIKI PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT ORDO IURIS

 

wYCHODZĄC NAPRZECIW PAŃSTWA OCZEKIWANIOM PRZYGOTOWALIŚMY PORADNIKI, KTÓRE W PRAKTYCZNY SPOSÓB POZWOLĄ PAŃSTWU ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDZIAMI NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA DOTYCZĄCE KWESTII PANDEMII.

MIĘDZY OCHRONĄ ZDROWIA PUBLICZNEGO A DOBROWOLNOŚCIĄ

PORADNIK DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Wyd. 02.2022 r.

W SŁUŻBIE CHORYM I POTRZEBUJĄCYM

PORADNIK DLA KAPELANÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Wyd. 2021 r.

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA PRAWNE W CZASACH EPIDEMII COVID-19

ODPOWIEDZI NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA

Stan prawny z dn. 19 maja 2020 roku

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA PRAWNE W CZASACH EPIDEMII COVID-19

ODPOWIEDZI NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA DUSZPASTERZY

Stan prawny na dzień 22 maja 2020 r.

MIĘDZY OCHRONĄ ZDROWIA PUBLICZNEGO A DOBROWOLNOŚCIĄ

PORADNIK DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2021 r. Minister Zdrowia zmienił rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzając obowiązek szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, któremu podlegają osoby wykonujące zawód medyczny, realizujące usługi farmaceutyczne oraz studenci kierunków medycznych.

W związku z tym aktem prawnym do Instytutu Ordo Iuris każdego tygodnia wpływa co najmniej kilkanaście zapytań dotyczących wykonania obowiązku, o którym mowa w rozporządzeniu. Wątpliwości zgłaszających się osób dotyczą w szczególności legalności obowiązku szczepień, możliwości egzekwowania tego obowiązku przez pracodawcę bądź uczelnię, możliwych konsekwencji związanych z niewypełnieniem obowiązku szczepień ochronnych, czy istnienia dopuszczalnych prawem wyłączeń od obowiązku szczepień przeciwko Covid-19.

Poradnik stanowi odpowiedź na wpływające zapytania i dąży do pogłębienia świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie ich wolności, praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W SŁUŻBIE CHORYM I POTRZEBUJĄCYM

PORADNIK DLA KAPELANÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Poradnik został napisany po licznie napływających do Instytutu Ordo Iuris zgłoszeniach dotyczących ograniczania praw pacjentów do opieki duszapsterskiej w związku z pandemią wirusa Sars-CoV-2.

Przybliża specyfikę pracy kapelana w podmiocie leczniczym, a także podstawy prawne regulujące tę działalność oraz prawa i obowiązki kapelana podczas pełnienia posługi dla jak najlepszej realizacji praw pacjenta oraz chrześcijańskiej idei caritas.

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA PRAWNE W CZASACH EPIDEMII COVID-19

ODPOWIEDZI NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA

Stan prawny na dzień 19 maja 2020 roku

W Poradniku zawarliśmy odpowiedzi na 45 najczęściej zadawanych nam pytań, w tym:

 • Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii i czym różni się on od stanu zagrożenia epidemicznego?
 • Jakie prawa i obowiązki ma osoba objęta kwarantanną?
 • Czy osoba zwolniona i świadcząca wcześniej pracę na podstawie umowy o dzieło może liczyć na jakiekolwiek wsparcie instytucji publicznych?
 • Czy rodzicowi dziecka, które chodzi do przedszkola albo do szkoły, przysługują jakiekolwiek świadczenia na czas opieki nad dzieckiem?
 • Czy i na jakie ułatwienia mogą liczyć przedsiębiorcy?
 • • Czy zniżkowe uprawnienia studentów i doktorantów w związku z zamknięciem uczelni zostaną przedłużone?
 • Które sprawy urzędowe i jak można załatwić przez Internet?
 • Co z terminowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi?
 • Czy przedsiębiorcy mogą renegocjować warunki umów cywilnoprawnych zawieranych z innymi przedsiębiorcami?
 • Jakie są warunki zwolnienia z płatności składek ZUS i jak złożyć wniosek?
 • Jakie są szczegóły rządowych propozycji wsparcia dla przedsiębiorców, których obroty zmniejszyły się, i którzy stoją przed perspektywą zwolnień pracowników ?
 • Czym różni się postępowanie mandatowe od postępowania w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej?
 • Z tytułu jakich działań lub zaniechań może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna?

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA PRAWNE W CZASACH EPIDEMII COVID-19

ODPOWIEDZI NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA DUSZPASTERZY

Stan prawny na dzień 22 maja 2020 r.

W prezentowanym poradniku znajdują się odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii?
 • Jakie prawa i obowiązki ma osoba objęta kwarantanną?
 • W jaki sposób zorganizować celebrację spowiedzi i innych sakramentów?
 • Jak stan epidemii wpływa na formalności przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego?
 • Jakie są prawa i obowiązki pracowników jednostek kościelnych w dobie stanu epidemii?
 • Czy i na jakie ułatwienia mogą liczyć podmioty wyznaniowe prowadzące działalność gospodarczą?
 • Które sprawy urzędowe i jak można załatwić przez Internet?
 • Co z terminowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi?
 • Czy istnieje możliwość renegocjowania warunków umów cywilnoprawnych zawartych przez parafię?
 • W jaki sposób pandemia koronawirusa wpływa na realizację inwestycji kościelnych współfinansowanych ze środków publicznych?
 • Jakie są szczegóły rządowych propozycji wsparcia dla prowadzących działalność gospodarczą, których obroty zmniejszyły się i którzy stoją przed perspektywą zwolnień pracowników?
 • W jaki sposób obecny stan epidemii wpływa na obowiązek opłacania składek ZUS z tytułu bycia osobą duchowną?

poproś o pomoc prawną